Disclaimer

De VKGN sluit iedere aansprakelijkheid uit voor de opmaak en de inhoud van de voorlichtingsfolders of richtlijnen, evenals voor de gevolgen die de toepassing hiervan in de patiëntenzorg mocht hebben. De VKGN stelt zich echter wel open voor attendering op (vermeende) fouten in de opmaak of inhoud van deze voorlichtingsfolders of richtlijnen. Neemt u dan contact op met het secretariaat van de VKGN email: secretariaat@vkgn.org.

De informatie aangeboden op www.vkgn.org. is bedoeld om de relatie tussen een patiënt/websitebezoeker en zijn/haar arts aan te vullen en niet te vervangen.

Gebruiksvoorwaarden VKGN-website

Algemeen
Toegang tot en gebruik van de website van de Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN, hierna “de VKGN-website) is onderworpen aan onderstaande voorwaarden. Gebruik van de VKGN-website betekent de volledige aanvaarding van en instemming met deze voorwaarden.

Doel
Alle gegevens en informatie op de VKGN-website worden uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld. Hoewel aan de samenstelling en inhoud van de VKGN-website de uiterste zorg wordt besteed, kan de VKGN niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist zijn.

Aansprakelijkheid
De VKGN is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, direct danwel indirect, die de bezoeker c.q. gebruiker van de VKGN-website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de VKGN-website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de websites verbonden aan de VKGN-website.

Intellectuele eigendomsrechten
De VKGN-website is eigendom van de VKGN. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de VKGN-website, waaronder mede begrepen tekst, vormgeving, beelden, logo's en geluiden, behoren toe aan de VKGN of haar licentiegevers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de VKGN mag de inhoud van de VKGN-website niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook of worden opgeslagen in een geautoriseerd gegevens bestand.

Koppeling naar websites van derden
De VKGN draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites die gelinkt zijn aan de VKGN-website, noch voor de informatie, software, producten en services die op of via deze sites te verkrijgen zijn. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. De VKGN aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de VKGN is framing en het maken van een hyperlink naar de VKGN-website niet toegestaan.

Privacy
Alle door de gebruiker aan de VKGN verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door de VKGN aan derden worden bekendgemaakt, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Toepasselijk recht
Deze voorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht. Dergelijke geschillen en vorderingen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.

Wijzigingen van deze voorwaarden
De VKGN behoudt zich het recht voor om de voorwaarden waaronder de VKGN-website wordt aangeboden zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de VKGN-website van kracht zijn.

Sluiten