Werkgroep Prenatale Diagnostiek en Therapie (WPDT)

VoorzitterBauke Adriaanse
SecretarisDr. K.D. Lichtenbelt, klinisch geneticus UMC Utrecht
Contactd.germers@umcutrecht.nl

Activiteiten

In de WPDT hebben gynaecologen, klinisch genetici en klinisch laboratoriumgenetici (nu nog m.n. met een cytogenetische achtergrond) van alle prenatale centra zitting.

Verzamelen van gegevens en verslaglegging
Jaarlijks rapporteren alle prenataal diagnostische centra in de universitair medische centra alsook in de satellietcentra, het aantal verrichte vlokkentesten, vruchtwaterpuncties en navelstrengpuncties met indicaties en uitslagen en het aantal gevallen van zwangerschapsbeƫindiging aan de WPDT. Het betreffen zowel de gynaecologische gegevens als de gegevens van de laboratoria van de klinisch genetische centra. Deze gegevens worden verwerkt in een jaarverslag. De landelijke jaarverslagen zijn beschikbaar vanaf het midden van de jaren 80 van de vorige eeuw. Deze jaarverslagen zijn ook een verplichting behorend bij de vergunning voor uitvoering van invasieve prenatale diagnostiek in het kader van de Wet op de Bijzonder Medische Verrichtingen (WBMV) ex. art 2.

Landelijke wetenschappelijke vergaderingen
Verder verzorgt de werkgroep wetenschappelijke dagen. In de regel een voorjaarsvergadering van een hele dag (Pijlerdag samen met de Werkgroep Foetale Echoscopie en de Werkgroep Maternale Ziekten) en een najaarsvergadering van een halve dag samen met de WFE. Op deze dagen wordt ook tijd ingeruimd voor de ledenvergadering en kunnen punten van belang voor WPDT-leden met elkaar worden besproken.

Richtlijnen en andere kwaliteitsdocumenten
Voor de NVOG heeft de WPDT een aantal richtlijnen, kwaliteitsnormen en standpunten opgesteld betreffende de prenatale diagnostiek.

Adviesorgaan
De NVOG consulteert (het bestuur van) de WPDT bij vragen vanuit de vereniging, de pers, de politiek of de samenleving betreffende prenatale diagnostiek of foetale therapie.

Documenten

Klik hier

Sluiten