Werkgroep PsychoSocialeZorg (PSZ)

VoorzitterMw. Dr. E.M.A. Bleiker
SecretarisDhr. S.K.J. Wielemans
Contacte.bleiker@lumc.nl

Activiteiten

De werkgroep PSZ zet zich in voor goede en toegankelijke psychologische en psychosociale zorg in de klinische genetica. Door uitwisseling van kennis en expertise over klinische zorg en wetenschappelijk onderzoek wordt deskundigheid van de leden bevorderd en landelijke afstemming van de werkpraktijk bewerkstelligd. De werkgroep PSZ zal, waar dat zinvol is, betrokken zijn bij en bijdragen aan plenaire activiteiten van de VKGN.

Doelstelling

De VKGN-werkgroep Psychosociale Zorg (PSZ) zet zich in voor het bevorderen en bestendigen van psychologische en psychosociale zorg in de klinische genetica. Het is de ambitie van de werkgroep om psychosociale aspecten van klinisch-genetische vraagstukken een geïntegreerd onderdeel te laten zijn van de medische werkpraktijk in patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek, opleiding, onderwijs en beleid. Door overleg en samenwerking van zowel klinisch werkende psychologen en maatschappelijk werkers als onderzoekers wil de werkgroep bijdragen aan hoogwaardige zorg voor mensen die te maken hebben met een erfelijke aandoening bij henzelf of in hun familie. Daarnaast streeft de werkgroep ernaar lokaal en landelijk nauw samen te werken met medisch specialisten, ten behoeve van geïntegreerde medische en psychosociale zorg.

Vergaderfrequentie

De werkgroep PSZ komt ca. vier keer per jaar samen, voor het bespreken van nieuwe ontwikkelingen, casuïstiek, onderzoek en onderwijs. Er kunnen taakgroepen worden samengesteld die tussen de bijeenkomsten door specifieke taken en activiteiten verrichten. Deze taakgroepen werken in opdracht van en rapporteren aan de werkgroep PSZ.

Documenten

Oprichtingsdocument (missie, visie, doelen, praktische invulling, lidmaatschap)

Sluiten