Oproep: indienen aanvraag René Vogels reisbeurzen

vrijdag 21 juni 2019

De René Vogels Stichting reikt reisbeurzen (reis- en verblijfkosten) uit aan jonge kankeronderzoekers.

De René Vogels Stichting beheert een particulier fonds voor de kankerbestrijding. Jaarlijks worden uit dit fond reisbeurzen verstrekt aan jonge onderzoekers die in het buitenland bijzondere kennis en vaardigheden willen verwerven voor het kankeronderzoek in Nederland.
Er zijn twee aanvraagrondes per jaar, met deadlines 1 maart en 1 september.

Voorwaarden
- De kandidaat is op de sluitingsdatum van de aanvraag procedure jonger dan 35 jaar.
- De kandidaat is ten minste een jaar werkzaam op het project waarbinnen de aanvraag valt.
- De aanvraag betreft een werkbezoek dat in het buitenland uitgevoerd wordt. Slechts bij uitzondering kan een aanvraag voor een cursus gehonoreerd worden. Congresbezoek komt niet voor honorering in aanmerking.
- De beurswinnaars verplichten zich om na afloop van hun reis een verslag te schrijven voor de René Vogels-Stichting. Meer informatie hierover vindt u hier.
- De reis waarvoor een aanvraag wordt gedaan dient binnen 1 jaar na toekenning gestart te worden. Wanneer de reis door omstandigheden pas later aangevangen kan worden, dient er een nieuwe aanvraag ingediend te worden.

Aanvragen die niet aan de voorwaarde voldoen worden niet in behandeling genomen. Wanneer u vragen heeft over de genoemde voorwaarden, kunt u contact opnemen met het secretariaat van de René Vogels Stichting.


Sluiten